همراتم هر جا که تو باشی به سرت نزنه جدا شی

  Fm           D#            C#                  Cm                   Fm

میمیرم فکر من نباشـــــــــى عکست تو دل شده نقاشی

  Cm                            A#m                     Cm                         Fm

همیشه هر روز بم شکاکی میگی نباشم چش تو چش میباکی

 Fm            D#             C#              Cm              Fm

انقد مهربونو دل پاکــــی اسمت رو دل شده حکاکی

 Cm    C#           D#            C#            D#      Fm

همراتم هر جا که تو باشی به سرت نزنه جدا شی

 Cm             C#             D#                  C#         D#      Fm

میمیرم فکر من نباشـــــــــى عکست تو دل شده نقاشی